lékárna

Nyní máme zavřeno

Obchodní podmínky rezervace e-receptu

Léčivé přípravky na lékařský předpis – REZERVAČNÍ PODMÍNKY
společnosti Mgr. Lenka Bednaříková (dále jen „rezervační podmínky“)

Základní pojmy

Mgr. Lenka Bednaříková - se se sídlem Horská 64, Trutnov, IČ: 87981670
Rezervační systém - Rezervační systém umístěný na webových stránkách www.lekarnaureky.cz a provozovaný Mgr. Lenkou Bednaříkovou, který umožňuje zákazníkům rezervaci léků na předpis
Provozovatel - Mgr. Lenka Bednaříková
Lékárna U Řeky - lékárna provozována Mgr. Lenkou Bednaříkovou
Zákazník/Spotřebitel - fyzická osoba, která si rezervuje léky na předpis u provozovatele a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
Léčiva /léky - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech
Lék/y na předpis - léčivé přípravky na předpis, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, je vázán na lékařský předpis
eRecept - lékařský předpis vydávaný v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, v platném znění a provádějících právních předpisech
Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Zákon o léčivech - Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení
1. [Předmět rezervačních podmínek] Provozovatel vydává tyto rezervační podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Rezervační podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při rezervaci léků na předpis prostřednictvím rezervačního systému. Tyto rezervační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.lekarnaureky.cz/erecept a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace rezervace je zákazník seznámen s rezervačními podmínkami. Akceptací rezervačních podmínek se práva a povinnosti mezi zákazníkem a provozovatelem při rezervaci řídí rezervačními podmínkami.
Pokud zákazník provede rezervaci léků na předpis, nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy distančním či obdobným způsobem. Zákazník si přes rezervační systém pouze nezávazně zajistí možnost, aby mu léky na předpis byly vydány za příslušných podmínek v lékárně U Řeky z jejich skladových zásob. Vydávaný lék je buď hrazen zcela z veřejného zdravotního pojištění, nebo je lékárnou vydán až po úhradě doplatku nebo kupní ceny. Kupní smlouva je uzavírána až v lékárně. Nejedná se v žádném případě o zásilkový výdej léčiv na předpis. Z uvedených důvodů také není možné využít možnosti odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
2. [Zákazník] Zákazníkem může být pouze fyzická osoba, která oprávněně disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě, resp. eReceptem, a která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
3. [Oprávnění provozovatele] Provozovatel je mimo jiné provozovatelem lékárny a je oprávněn k výdeji léků na předpis (včetně jejich rezervace) v souladu s platnými právními předpisy a jeho živnostenským oprávněním.
4. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající při rezervaci se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. [Komunikační prostředky na dálku] Zákazník souhlasí s tím, že je rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese provozovatel žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.
6. [Osobní údaje] Za účelem provedení rezervace zpracovává provozovatel osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném pro provedení rezervace (osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně eReceptu). Zákazník uvedené osobní údaje poskytuje během rezervace prostřednictvím webového formuláře. Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů v lékárně U Řeky (včetně informací o zpracování osobních údajů při výdeji léků na předpis, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna v další dokumentaci na webových stránkách Provozovatele).

II. Předmět rezervace
[Léky na předpis k rezervaci] Zarezervovat lze pouze takové léky na předpis, které jsou zákazníkovi předepsány na platném lékařském předpisu vystaveném v elektronické podobě, tzv. eReceptu obsahujícím 12-ti místní unikátní identifikátor (kód). V případě, že lékárna nemá lék ihned skladem, po provedení rezervace zákazníkem lékárna zajistí lék u svého dodavatele a po jeho doručení na lékárnu jej připraví zákazníkovi k vyzvednutí. Předem jej však vhodnou formou informuje o výši případného doplatku a době, kdy bude lék možno vyzvednout. Poté má zákazník právo výdej odmítnout a bez udání důvodu ukončit celý proces rezervace. Provozovatel upozorňuje, že tak může být prodloužena doba pro nachystání léku k vyzvednutí, což však nijak neprodlužuje dobu platnosti lékařského předpisu. Není možné rezervovat léky předepsané na elektronickém receptu vydaném lékařem z jiné země než z České republiky.
[Doba platnosti eReceptu] Upozorňujeme, že lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, jinak bude jeho vydání lékárnou odmítnuto. Proto provozovatel doporučuje rezervovat léčivý přípravek co nejdříve po obdržení eReceptu (doba platnosti by neměla být kratší než 3 pracovní dny).
Recepty mohou mít různé délky platnosti, zákazník je proto povinen se informovat o délce platnosti u vydávajícího lékaře či jiné oprávněné osoby nebo dle informací uvedených na eReceptu. Recepty vydávané na lékařské pohotovosti z důvodu krátké doby platnosti (1 den) nelze rezervovat.

III. Rezervace
[Postup provedení rezervace] Zákazník pro provedení rezervace zadá unikátní číslo eReceptu (12 místný identifikátor uvedený na eReceptu) do webového formuláře. Dále vyplní veškeré potřebné údaje do příslušného rezervačního formuláře (zejména osobní údaje). V závěru procesu jsou zákazníkovi zprostředkovány pomocí odkazu aktuální rezervační podmínky. Souhlas s rezervačními podmínkami je nutné provést aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Rezervační požadavek zákazníka je dokončen kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Tímto zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito rezervačními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Provozovatel poté zašle zákazníkovi potvrzení rezervace na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při rezervaci.
Lékárna po zadání rezervace zákazníkem prověří platnost eReceptu a dostupnost rezervovaného léku skladem (v lékárně a případně u distributora) a připraví rezervované léky. Současně dojde k převedení eReceptu do stavu „Připravovaný“ a tím se zablokuje možnost vyzvednout léčiva v jiné lékárně. Lékárna pak zašle zákazníkovi prostřednictvím SMS a/nebo e-mailovou zprávou informaci o výši doplatku, možné době vyzvednutí léku a identifikační kód pro vyzvednutí (potvrzení objednávky). V případě nesouhlasu zákazníka, projeveného telefonicky nebo e-mailovou zprávou, dojde k odblokování eReceptu do stavu „Předepsaný“ a celý proces rezervace se ukončuje. Dříve, než bude zákazníkovi výše uvedeným způsobem potvrzena možnost vyzvednutí rezervovaného léku, není možné zaručit dostupnost tohoto léku k vydání v lékárně a lékárna tak může odmítnout lék zákazníkovi vydat.
Možnost rezervovat léky na předpis je zdarma.
[Doba rezervace]. Rezervovaný lék na předpis bude v lékárně tímto způsobem rezervovaný nejvýše po dobu 5 pracovních dní (pokud platnost eReceptu není kratší než 5 pracovních dnů), pokud se lékárna se zákazníkem nedohodnou jinak. Poté bude rezervace automaticky zrušena.
[Výdej v lékárně] Při osobním odběru léčivého přípravku v lékárně zarezervovaného přes rezervační systém je lékárna oprávněna ověřit řádnou rezervaci (ověřením identifikátoru eReceptu, čísla rezervace, dobou platnosti eReceptu apod.), případně může požadovat další doklady (např. občanský průkaz), vyžadují-li to platné právní předpisy. Bez takového ověření nebude moci být léčivý přípravek vydán.
Při jakémkoliv podezření na užití lékařského předpisu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužití, je lékárna při jeho osobním odběru oprávněna léčivý přípravek nevydat a případně učinit jiné kroky v souladu s platnými právními předpisy.
[Uhrazení doplatku/kupní ceny] Léky na předpis, které nejsou zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, budou lékárnou vydány pouze po uhrazení příslušného doplatku na lék na předpis, u léků na předpis nehrazených z veřejného zdravotního pojištění až po uhrazení celé kupní ceny. Doplatek na lék na předpis/ kupní cenu lze uhradit pouze způsoby, které jsou v lékárně možné!
[Možné ověření rezervace] Provozovatel je oprávněn v návaznosti na druh rezervace dle svého uvážení ověřit rezervaci u zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v rezervaci a zákazník je povinen rezervaci verifikovat. Pokud zákazník rezervaci neverifikuje, bude rezervace považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
[Následné změny ze strany zákazníka] Provozovatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí návrhu na rezervaci s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany zákazníka. Navržení změn, dodatků či odchylek zákazníkem po provedení rezervace považuje provozovatel toliko za podnět k dalšímu jednání o rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neprovedení rezervace ve smyslu změn zákazníka.
[Odmítnutí či zrušení rezervace provozovatelem] Provozovatel či lékárna si vyhrazuje právo nepotvrdit rezervaci zákazníka nebo rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající zjevně mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení rezervace. Provozovatel je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout rezervaci nebo rezervaci zrušit rovněž v případě podezření ze zneužití lékařského předpisu nebo léku na předpis.

IV. Zrušení či změna rezervace
[Zrušení či změna rezervace zákazníkem] Provedení rezervace je pro zákazníka nezávazné, zákazník může rezervaci kdykoliv zrušit, a to osobně, e-mailem či telefonicky. Za zrušení rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek. Před zrušením provozovatel ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl, či jiného údaje použitého při rezervaci. Zrušení rezervace nemůže mít jakýkoliv vliv na prodloužení doby platnosti eReceptu. O zrušení rezervace bude zákazník informován.
[Zrušení rezervace při nevyzvednutí léku na předpis] Pokud se zákazník v době rezervace (článek III. odst. 2 výše) do lékárny nedostaví a rezervovaný lék nevyzvedne, bude rezervace automaticky zrušena. O zrušení rezervace bude zákazník informován. Za zrušení rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek.
[Zrušení rezervace provozovatelem] Provozovatel je dále oprávněn zrušit rezervaci v těchto případech:
a.) v případech uvedených v článku III. odst. 7 těchto rezervačních podmínek nebo
b.) pokud v důsledku aktualizace systému sledujícího skladové zásoby dojde k situaci, kdy v okamžiku provedení rezervace již nebude mít lékárna lék na předpis na skladě. V takovém případě provozovatel co nejdříve kontaktuje zákazníka e-mailem nebo telefonicky za účelem dojednání dalšího postupu,
c.) pokud v době rezervace nebude možno daný lék objednat v distribuci pro momentální výpadek dodávek nebo pro ukončení registrace léku v ČR nebo
d.) v případě porušení těchto rezervačních podmínek zákazníkem.

V. Závěrečná ustanovení
[Změny rezervačních podmínek] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných provozovatelem v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku provozovatele je provozovatel oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto rezervačních podmínek.
[Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje provozovatel, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv v lékárnách se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: https://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování lékáren, je provozovatel.
[Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:
příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
[Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatel a zákazníkem - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti zákazníka - spotřebitele, má tento zákazník vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
[Právní předpisy] Právní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem, které nejsou výslovně upraveny v těchto rezervačních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě zákazníka – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
[Specifická regulace] Provozovatel je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním lékárny, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
[Prohlášení zákazníka] Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto rezervačním podmínek před potvrzením rezervace léku na předpis, ujednání rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále zákazník prohlašuje, že léčiva rezervuje (a následně případně i vyzvedává) pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.
[Účinnost rezervačních podmínek] Tyto rezervační podmínky nabývají účinnosti ode dne 12. 7. 2021.

Poslední aktualizace: V Trutnově dne 12. 7. 2021 Lékárna U Řeky